Sistem dalekih telefonskih priključaka, SDP Tm 1202

Sistem omogućava ulazak u ŽAT mrežu udaljenih priključaka ŽAT centrale i ima sve odlike moderne telefonije: tonsko i impulsno biranje u mreži, brzo i efikasno uspostavljanje komunikacije i veliki domet govorne veze.

Sistem čine jedinica telefonskog priključka, JTP Tm-1202 (strana telefona), prenosnik telefonskog priključka, PTP Tm-1202 (strana centrale) i spojni put (telefonski vod).


Jedinica JTP Tm-1202


Prenosnik PTP Tm-1202